PDPA (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Policy)  

                บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ทั้งนี้  เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

                นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัท ในปัจจุบันและอาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้  โดยบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทให้รวมถึง

       1) ลูกค้า บุคคลธรรมดา
      2) พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในบริษัท
      3) คู่ค้า และผู้ให้บริการ
      4) กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
      5) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
      6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อโซเชียลมิเดีย แอพพลิเคชั่น อุปกรณ์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัท
      7) บุคคลอื่นที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน

2. คำนิยาม

     1) "ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

     2) “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

     3) “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
     4) “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
     5) “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     6) “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
     กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

     1) ช่องทางออฟไลน์ เช่น ณ ที่ ทำการ (เช่น สาขา สำนักงานใหญ่ สาขา และ/หรือจุดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯและจุดจำหน่ายสินค้าของตัวแทนจำหน่ายทุกประเภทของบริษัท) จดหมาย การออกอีเว้นท์ การออกบูธ การเดินประชาสัมพันธ์ หรือการให้บริการนอกสถานที่ 

     2 ) ช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ภายใต้ Domain name ในการควบคุมดูแลของบริษัท ได้แก่ bec-vet.com รวมทั้งช่องทางการให้บริการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดจน บล็อก และ Landing Page ของบริษัทฯ โทรศัพท์ ข้อความ สื่อสาร (SMS) สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแชทบอท (Chatbot) อีเมล รวมทั้งช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะเพียงที่กล่าวข้างต้น และที่ปรากฎข้อมูลด้านล่างเท่านั้น 

          กลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ BEC     

                - Line official : @becvet

               - Youtube : https://www.youtube.com/c/BECVET

               -  Facebook : https://www.facebook.com/becvet

               - instagram : bec_vet 

             กลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ BECare​ 

               -  Line official : @becare

              -  Facebook: https://www.facebook.com/BECbecare

              -  instagram : becare.petshop

          ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ บล็อก Landing Page สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแชทบอท (Chatbot) หรือบริการออนไลน์ต่างๆ บริษัทฯ อาจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับเรื่องร้องเรียน การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อ การสอบถามข้อมูล การขอให้ดำเนินการอื่นใด การเสนอความคิดเห็น และการติดต่อบริษัทฯ โดยเหตุประการอื่น บริษัทฯ อาจผสานรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรงตามช่องทางข้างต้นเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ได้รับมาจากแหล่งอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการยกเว้น ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
      1) เพื่อเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
      2) เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของข้อมูล
      3) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
      4) เพื่อให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายหรือสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้
      5) เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ การทำวิจัย และจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อใช้ทางการตลาด หรือการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจการของบริษัท
      6) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานหรือดำเนินงานภายในบริษัทที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
      7) เพื่อตรวจสอบ กำกับดูแล และรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท
      8) เพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การดำเนินงานด้านภาษี การแจ้งและเรียกชำระหนี้ การใช้สิทธิทางภาษี งานด้านประกันสังคม และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด
      9) เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายตามที่ได้รับการร้องขอ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากร ศาล เป็นต้น
     10) เพื่อป้องกันภัยและการบริหารความปลอดภัยของบริษัท เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV
     11) เพื่อใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
     12) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับความยินยอมชัดแจ้งจากท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลบริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้
       นอกจากนี้ บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

6. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทจะกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
     1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
     2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
     3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
     4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
     5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
     6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
     7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 61/232, 638 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์: 0 2903 1916 โทรสาร: 0 2595 0960 โทรศัพท์มือถือ 063 525 4608
อีเมล info@bec-vet.com

10. กรุณากรอกความยินยอมได้ที่

            รูปแบบออนไลน์ Consent Form

            

            รูปแบบออฟไลน์ (นำส่งเอกสารคืนบริษัทฯ) 

                  

11. ศึกษาเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

              

     ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565