Kruuse Dematophyte Test

Kruuse Dematophyte Test  สําหรับวินิจฉัยเชื้อราก่อโรค โคโลนีแยก Microsporum และ Trichophyton ใช้งานสะดวก อ่านผลได้เร็วที่ 2-12 วัน