ขั้นตอนการทดสอบและการแปลผล Kruuse VET-10 Urine Strips

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ทดสอบด้วยปัสสาวะที่ใหม่ ไม่มีการตกตะกอนและหากเป็นปัสสาวะที่ผ่านการแช่เย็นจะต้องตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนทำการทดสอบ

2. จุ่ม strips ลงในตัวอย่างปัสสาวะให้ครบทุกแถบสีในระยะเวลาสั้นๆ (ไม่เกิน 1 วินาที)

3. แตะ strips กับขอบของภาชนะตัวอย่างปัสสาวะหรือกระดาษทิชชู่เพื่อเอาปัสสาวะส่วนเกินออกจาก strips  อย่าให้แต่ละแถบสีมีปัสสาวะชุ่มจนสีปะปนระหว่างกัน

4. เทียบแถบสีกับแถบสีตัวอย่างที่ข้างกระบอกในระยะเวลาที่กำหนด  ทำการทดสอบซ้ำหากจำเป็น

 

การแปลผล

- ทำความเข้าใจการแปลผลแต่ละ reagent

-  ศึกษาความไว ความจำเพาะและแหล่งของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับแต่ละ reagent

- แปลผลร่วมกับการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมีและการตกตะกอน