Bec news online ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

เรื่องเด่น
- New Product BUSTER Dog Callar for Brachycephalic Breeds
- การตรวจสอบความถูกต้อง ของรหัสไมโครชิปที่สัตวแพทย์ควรทราบ
- นโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ในปีที่ 19