Category : COLLARS

BUSTER Premium Dog Collar ( NEW )


ปลอกคอกันเลียคุณภาพพรีเมียม
สวมใส่สะดวก ทำให้สัตว์รู้สึกสบาย ป้องกันการเกิดความเสียหายกับเฟอร์นิเจอร์
ในบ้านเรือน

> BETTER COMPLIANCE
> BETTER COMFORT
> READY TO USE

* XX-Small  สำหรับสัตว์ที่มีน้ำหนักตัว 1- 3 กิโลกรัม (5ชิ้น/แพ็ค)
* X-Small สำหรับสัตว์ที่มีน้ำหนักตัว 3-6 กิโลกรัม (5ชิ้น/แพ็ค)
* Small  สำหรับสัตว์ที่มีน้ำหนักตัว  6-10 กิโลกรัม (5ชิ้น/แพ็ค)
* Medium สำหรับสัตว์ที่มีน้ำหนักตัว 10-20 กิโลกรัม (5ชิ้น/แพ็ค)
* Large สำหรับสัตว์ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 20-35 กิโลกรัม (5ชิ้น/แพ็ค)
* Starter Pack (5 ไซส์ๆละ 1 ชิ้น)
(ขนาดที่เหมาะสมขึ้นกับขนาดคอ ไหล่ และศีรษะของสุนัขแต่ละตัว รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมจากผู้แทนฝ่ายขาย)

Add to Cart for Price Quote