Oxygen Concentrator 5 Liter JAY-5AW purity alarm


เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น JAY-5AW purity alarm พร้อมฟังก์ชั่นพ่นยา
- อัตราการไหลออกซิเจน 0.5-5 ลิตร ต่อ นาที
- ความดันอากาศจากเครื่อง 0.04 - 0.07 Mpa
- ความเข้มข้นออกซิเจน 93% +- 3%
- ระดับความดันของเครื่องขณะใช้งานไม่เกิน 43 เดซิเบล
- มีฟังก์ชั่นพ่นยา
- มีสัญญาณแจ้งเตือนหากความเข้มข้นของออกซิเจนต่ํากว่า 85% (purity alarm)
- ไฟฟ้าที่ใช้ AC230V,50 Hz
- จอแสดงผล LED : ปุ่มตั้งเวลา, ความดันอากาศขณะใช้งาน, เวลาใช้งานปัจจุบัน, เวลาใช้งานสะสม,
เวลาที่ตั้งใชเงานปัจจุบัน
- สัญญาณเตือน : ไฟฟ้าขัดข้อง, ความดันอาการศสูงและต่ํา, อุณหภูมิสูง
- อุปกรณ์ : ขวดน้ํา, ตัวกรองอากาศ และสายออกซิเจน
- น้ําหนักตัวเครื่อง 16 kg
- ขนาดตัวเครื่อง ยาว 280 x กว้าง 348 xสูง 510 mm

Add to Cart for Price Quote