Category : DENTAL EQUIPMENT

KRUUSE Extraction Forceps


อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับถอนฟันภายหลังจากการทําลายรากฟันด้วย luxator หรือ elevator
สปริงและขนาดของอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้แรงที่มากเกินไป ทําให้สามารถควบคุม
การถอนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

01-282400 KRUUSE Extraction Forceps, small, cats/small dogs

Add to Cart for Price Quote