Category : DENTAL EQUIPMENT

KRUUSE Resorptive Lesion Probe


Probe สําหรับทดสอบความลึกและหินปูนที่ติดอยู่ในร่องเหงือก อุปกรณ์นี้ทํามาให้สามารถใช้ใน
การตรวจสอบกระดูกที่หายไป รวมทั้งการสะสมของโรคเหงือกและฟันอีกด้วย

01-282397 KRUUSE Resorptive Lesion Probe

Add to Cart for Price Quote