Category : DENTAL EQUIPMENT

KRUUSE Elevator, straight tip, stubby handle


Elevator ออกแบบมาสําหรับแมวและสุนัขขนาดเล็ก จึงมีความบางและแคบกว่าปกติ รวมทั้ง
บริเวณปลายที่ยาวขึ้น ทําให้สามารถแทรกผ่านเข้าไปถอนราก และกระดูกที่แตกออกได้
หมายเหตุ: Stubby handle มีขนาดเล็กกว่า Standard ดังนั้น หากพบว่าการจับ elevator
ทําให้ต้องงอนิ้วมากเกินไป สัตวแพทย์ควรพิจารณาเลือกใช้ชนิดให้เหมาะกับขนาดของมือ

Add to Cart for Price Quote