Category : VACCINES

Leukocell 2


เป็นวัคซีนสําหรับฉีดให้กับแมว เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งของอวัยวะน้ําเหลือง (lymphoid tumors) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ feline leukemia virus (FeLV) และ

โรคอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อ FeLV Feline Leukemia virus vaccine

Add to Cart for Price Quote