KRUUSE VET-10 Urine Strips


ชุดทดสอบปัสสาวะสําหรับสุนัขและแมว สามารถตรวจได้ 10 ค่าทางเคมี แปรผลง่ายและรวดเร็ว
1. ควรตรวจปัสสาวะทันทีที่เก็บได้ หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง
2. หากจําเป็นต้องเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจภายหลัง
- เก็บไว้ในตู้เย็น
- เก็บไว้ในภาชนะกันแสง
- สามารถเก็บได้ 2-3 ชั่วโมงโดยค่าที่ได้ยังคงใกล้เคียงเดิม
- สามารถเก็บได้ถึงเช้า โดยแบคทีเรียอาจเปลี่ยนแปลง
- ควรตั้งปัสสาวะที่แช่เย็นทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนทดสอบ

Add to Cart for Price Quote