Category : DENTAL EQUIPMENT

KRUUSE Cheek Dilators


ช่วยขยายพื้นที่ภายในช่องปากของสัตว์ฟันแทะ เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

Add to Cart for Price Quote