Vet-Lite Classic Roll


เฝือกน้ำร้อนใช้สำหรับการเข้าเฝือกและฟื้นฟูกระดูกที่หัก

วิธีการใช้งาน

1. นํา Vet-Lite แช่ในน้ําอุ่นอุณหภุมิ ~ 70 องศาเซลเซียส นาน 2-3 นาที จนอ่อนตัว
2. ใช้ forceps จับ Vet Lite ขึ้นจากน้ํา อาจใช้ผ้าซับน้ําส่วนเกินออกก่อน
3. สามารถใช้มือเปล่า จับดัดรูปร่าง Vet-Lite ได้ตามต้องการ
4. การใช้ Vet-Lite เพื่อให้รับนํา้หนักและคงรูปร่างได้ ควรพันให้ซ้อนทับกันอย่างน้อย 50%
5. Vet-Lite จะแข็งและคงตัว ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที
6. หากต้องการลดแรงกดที่เกิดจากการพันเฝือก หรือต้องการปรับรูปร่างของเฝือกใหม่สามารถใช้น้ําอุ่นเพื่อปรับรูปร่าง และคลาย Vet-Lite ออก แล้วใช้ที่เป่าผมลมร้อนช่วยเป่าให้แห้ง
7. ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ที่เฝือกจะคลายความร้อนออกหมด และคงสภาพรับน้ําหนักได้
8. การถอดเฝือก Vet-Lite สามารถตัดออกได้โดยใช้กรรไกรที่มีฟันสําหรับตัดเฝือกหรือใช้เครื่องตัดเฝือก

Add to Cart for Price Quote