Neotape ( ผ้ายางปิดแผล แบบมีรูพรุน )


Neotape ( ผ้ายางปิดแผล แบบมีรูพรุน )
สีแดง เหนียวพิเศษ

56-00700 นีโอเทป สีแดง ขนาด 1/2” (24 ม้วน) 
56-00701 นีโอเทป สีแดง ขนาด 1” (12 ม้วน) 
56-00702 นีโอเทป สีแดง ขนาด 2” (6 ม้วน) 
56-00703 นีโอเทป สีแดง  ขนาด 3” (4 ม้วน) 
56-00704 นีโอเทป สีแดง  ขนาด 4” (3 ม้วน)

สีฟ้า เหนียวมาตราฐาน
56-00700.1 นีโอเทป ขนาด 1/2" (24 ม้วน)  สีฟ้า
56-00701-BLUE นีโอเทป ขนาด 1" (12 ม้วน) สีฟ้า
56-00702-BLUE นีโอเทป ขนาด 2" (6 ม้วน) สีฟ้า

Add to Cart for Price Quote