Category : MISCELLANEOUS

ผ้าคลุมผ่าตัด และผ้าห่อเครื่องมือ


33-004 ผ้าคลุมผ่าตัดขนาด 24’’x24’’ หน้าต่าง 1.5’’x4’’ 
33-06004 ผ้าคลุมผ่าตัดขนาด 36’’x36’’ หน้าต่าง 2’’x5’’ 
33-06005 ผ้าห่อเครื่องมือ 24’’x24’’

Add to Cart for Price Quote