Microchip


ไมโครชิปปลอดเชื้อ
ช่วงคลื่นในการใช้งาน : 134.2 KHZ
ขนาดไมโครชิพ : 12.00 มม. x 2.10 มม. และ 8.00 x 1.40 มม. (mini)
การแสดงผล : ตัวเลขและตัวอักษรจํานวน 15 ตัว
ความคงทนต่อสิ่งแวดล้อม : สามารถทนทานต่อสนามแม่เหล็กและรังสี X-Ray
การบรรจุ : บรรจุอยู่ในเข็ม ห่อหุ้มด้วยซองพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์

Add to Cart for Price Quote