Fecal Ova 3 Step - Worm Egg Count Test For Smalll Animals ( NEW )


อุปกรณ์ช่วยเก็บและตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระ
คุณสมบัติของอุปกรณ์ :
- ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้ผลเร็ว
- ค่าใช้จ่ายต่ํา และ ถูกสุขลักษณะ
- สร้างความแม่นยําในการวินิจฉัยโรคของระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากติดเชื้อปรสิต

Add to Cart for Price Quote