Category : VACCINES

Hexadog


Same Tetradog, Include Rabies.

ข้อบ่งใช้: ให้ฉีดที่อายุ 3 เดือน หลังจากเข็มแรก 1 ปี และฉีดกระตุ้นทุกๆปี

Add to Cart for Price Quote