Test Kits "Vet-Smart"


ชุดตรวจโรคลำไส้อักเสบสุนัขหรือแมว

 • ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคท้องเสียในสุนัขที่เกิดจากการติดเชื้อ canine Parvovirus (CPV) และ Canine Coronavirus (CCV)
 • ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคลำไส้อักเสบในแมวที่เกิดจากการติดเชื้อ Feline Parvovirus (FPV)
 • เป็นวิธีการตรวจกรองอย่างรวดเร็วในขั้นตอนเดียวในเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี
 • ใช้สำหรับตรวจแอนติเจน
 • ใช้อุจจาระของสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อเป็นตัวอย่างในการตรวจ
 • ระยะเวลาอ่านผล 5-10 นาที
 • ขนาดบรรจุ 10 Tests/Kit
 • เก็บรักษาชุดตรวจสอบที่อุณหภูมิ 2-30°C ห้ามแช่แข็งและห้ามโดนแสง

ชุดตรวจโรคไข้หัดสุนัข

 • ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคหัดที่เกิดจากการติดเชื้อ Canine Distemper (CDV) ในสุนัข
 • เป็นวิธีการตรวจกรองอย่างรวดเร็วในขั้นตอนเดียวในเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี
 • ใช้สำหรับตรวจแอนติเจน
 • ใช้น้ำหล่อเลี้ยงจากตา (Secretion of eye mucus) ของสุนัขที่ติดเชื้อเป็นตัวอย่างในการตรวจ
 • ระยะเวลาอ่านผล 5-10 นาที
 • ขนาดบรรจุ 10 Tests/Kit
 • เก้บรักษาชุดตรวจสอบที่อุณหภูมิ 2-30°C ห้ามแช่แข็งและห้ามโดนแสง
Add to Cart for Price Quote