Category : DENTAL EQUIPMENT

KRUUSE Cheek Dilator, Curved


ช่วยขยายช่องปากได้กว้างมากขึ้น เนื่องจากความโค้ง
ช่วยดันกระพุ้งแก้มออกไปด้านข้าง

Add to Cart for Price Quote